• Groot assortiment
  • 14 Dagen bedenktijd
  • Eigen technische dienst
AA 0

Uw bestellingen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. 1 Alleverpakking is gevestigd in Groningen en valt onder de handelsnaam Alleverpakking.
1.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Alleverpakking betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand. 
1.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. De consument kan op een eenvoudige manier deze opslaan.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Alleverpakking expliciet van de hand gewezen.
1.6 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.7 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar in Groningen.
1.8 Alleverpakking behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Alleverpakking, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures zijn bij benadering en worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Alleverpakking verstrekte gegevens zijn toelaatbaar en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
2.3 Alleverpakking behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
2.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te krijgen van het aanbod door de klant. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt Alleverpakking niet.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Alleverpakking.
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.
3.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Alleverpakking de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3.4 Alleverpakking kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomt niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de klant.
4.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product beoordelen en indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in originele staat en verpakking retourneren conform de door Alleverpakking verstrekte instructies.

Artikel 5. Kosten in geval van herroeping

5.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de zending voor zijn rekening, tenzij het product speciaal besteld is bij de leverancier.
5.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Alleverpakking dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering of herroeping terugbetalen.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

6.1 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slecht mogelijk voor producten:
•    Die door Alleverpakking tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant.
•    Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
•    Producten die speciaal op maat zijn besteld en/of gemaakt.
•    Verzegelde producten, als het zegel is verbroken (bijvoorbeeld cd's, cd-roms, dvd's e.d.)
•    Die snel bederven of verouderen.
•    Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Alleverpakking geen invloed heeft.
•    Bederfelijke waren, zaken van persoonlijke aard en kranten en tijdschriften.
6.2 Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht. Zakelijke klanten kunnen orders alleen annuleren na schriftelijke bevestiging van Alleverpakking. In geval van annulering van de opdracht door de klant heeft Alleverpakking het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Alleverpakking op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
6.3 Zonder voorafgaande schriftelijke ontbinding door de klant is Alleverpakking niet verplicht retourzendingen te accepteren.

Artikel 7. Prijzen

7.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in een van de vestigingen van Alleverpakking; exclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.

Artikel 8. Betaling

8.1 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Alleverpakking geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
8.2 Na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. 
8.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
8.5 Alleverpakking is bij niet tijdige betaling gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur.
8.6 Zolang Alleverpakking geen kredietlimiet heeft verstrekt aan de klant wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

Artikel 9. Garantie

9.1 Alleverpakking verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
9.2 De garantie voor de producten van Alleverpakking die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Alleverpakking een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. 
9.3 Met betrekking tot producten van derden is Alleverpakking tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
9.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
9.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Alleverpakking liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Alleverpakking zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
9.6 Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van Alleverpakking betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die Alleverpakking jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. De klant kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.
9.7 Alleverpakking is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10. Risico

10.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Alleverpakking.
10.2 Alleverpakking is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alleverpakking behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Alleverpakking aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Alleverpakking ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Alleverpakking van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Alleverpakking en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 12. Aflevering en reclames

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit het magazijn en bij verzending aan het opgegeven adres door de klant.
12.2 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Alleverpakking voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
12.3 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Alleverpakking onder nauwkeurige opgave van aard en de grond van gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
12.4 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
12.5 Vanaf het moment van levering gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.
12.6 De vermelde gegevens zijn op basis van informatie verstrekt van onze leveranciers. Er kunnen zich fouten bevinden in deze informatie. Alleverpakking niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken en fouten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Alleverpakking in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Alleverpakking niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Alleverpakking.
13.2 De klant vrijwaart Alleverpakking te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
13.3 De aansprakelijkheid van Alleverpakking blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Alleverpakking de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
13.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Alleverpakking ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14. Toepasselijkheid

14.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
14.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Alleverpakking en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Groningen, met dien verstande Alleverpakking het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 15 Software

15.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
16.2 De koper van goederen van Alleverpakking in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Alleverpakking in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Alleverpakking, doch ook voor gebruik in het concern waarvan Alleverpakking deel uit maakt.

© Alle Verpakking, 2024. Ontwikkeld door Custom Website.